ธ.ก.ส. ออกมาตรการจัดการหนี้นอกระบบ ช่วยเกษตรกร ข่าวเที่ยง วันที่ 26 เมษายน 2564 #NBT2HDสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19ระลอกใหม่ ยังส่งผลกระทบต่อกลุ่มเกษตรกร ที่ไม่สามารถขายผลผลิตได้ตามปกติ ทำให้รายได้ลดลง หรือไม่มีรายได้ ดังนั้น เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและสมาชิกในครัวเรือนที่ประสบปัญหาด้านการเงิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. ได้ออกมาตรการจัดการหนี้นอกระบบอย่างยั่งยืน จำนวน 3 โครงการ ประกอบด้วย