ออมสิน ลงทะเบียนเงินกู้ฉุกเฉิน 10,000 บาท แค่ไม่กี่ขั้นตอน ง่ายๆออมสินมีสินเชื่อฉุกเฉินให้ กู้เงินออมสิน 10,000 บาท ดอกเบี้ย 10 บาทต่อเดือน โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที่แจ้งไว้ภายใน 3 วัน
ลงทะเบียนกู้เงินออมสิน ผ่านทางเว็บไซต์ :
ระยะเวลาอนุมัติเงินกู้และจัดทำสัญญา สิ้นสุดวันที่ 30 ธันวาคม2563
#วิธีกู้เงินสินเชื่อฉุกเฉิน #ลงทะเบียนผู้มีอาชีพอิสระ #ออมสิน #กู้เงินออมสิน10,000บาท #ลงทะเบียนกู้เงินออมสิน

วิธีการรับเงินกู้
– เมื่อได้รับข้อความ SMS แจ้งผลการพิจารณาเงินกู้ จะจ่ายโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที่แจ้งไว้ภายใน 3 วัน

เอกสารใช้ในการขอกู้
– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
– สำเนาทะเบียนบ้าน
– เอกสาร/หลักฐานแสดงการได้รับผลกระทบจาก
ไวรัสโคโรนา (COVID-19) (ถ้ามี) เช่น หนังสือแจ้งปิดสถานประกอบการ/ประกอบอาชีพ เอกสารสั่งการจากหน่วยงานราชการ เป็นต้น
– เอกสารแสดงการชำระหนี้เป็นปกติ กรณีลูกค้ามีประวัติหนี้ค้างชำระ

คุณสมบัติ ลงทะเบียนกู้เงินออมสิน
– อายุ 20 ปีขึ้นไป สัญชาติไทย
– ผู้ประกอบอาชีพอิสระที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อเดือน และได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด เช่น พ่อค้า-แม่ค้า คนขับแท็กซี่ มัคคุเทศก์ เป็นต้น
– มีถิ่นที่อยู่อาศัยแน่นอน สามารถติดต่อได้
– เมื่อรวมอายุผู้กู้ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี

เงื่อนไขสินเชื่อ
– วงเงิน 10,000 บาท
– อัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate) 0.10% ต่อเดือน
– ไม่ต้องมีหลักประกัน
– ระยะเวลาให้กู้ไม่เกิน 2 ปี ปลอดการผ่อนชำระหนี้ใน 6 งวดแรก เริ่มชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยในงวดที่ 7
– โดยหักเงินชำระจากบัญชีเงินฝากของผู้กู้
– ระยะเวลาอนุมัติเงินกู้และจัดทำสัญญา สิ้นสุดวันที่ 30 ธันวาคม 2563
หรือจนกว่าจะครบวงเงินโครงการจำนวน 20,000 ล้านบาท

#สินเชื่อเงินกู้
#สินเชื่อเพื่อค่าใช้จ่าย
#ออมสิน