One News|มาแล้ว! สินเชื่อโควิด ปล่อยกู้รายละ 1 หมื่นบาท 6 งวดแรกไม่ต้องจ่ายต้น-ดอกPlease Subsribe my Channel : * One News *
***** Thank you so much for watching *****

มาแล้ว! สินเชื่อโควิด ปล่อยกู้รายละ 1 หมื่นบาท 6 งวดแรกไม่ต้องจ่ายต้น-ดอก

ครม.อนุมัติ 20,000 ล้าน เปิด สินเชื่อโควิด ปล่อยกู้รายละไม่เกิน 10,000 บาท 6 งวดแรกไม่ต้องจ่ายเงินต้น และดอกเบี้ย

เมื่อวันที่ 8 พ.ค.64 เฟซบุ๊ก ไทยคู่ฟ้า รายงานว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ประชาชนในหลายอาชีพได้รับผลกระทบมากจนขาดรายได้ ที่ประชุม ครม. ล่าสุด จึงอนุมัติให้ ธ.ออมสิน และ ธกส. ออกสินเชื่อวงเงินแห่งละ 10,000 ล้านบาท เพื่อให้ประชาชนนำไปใช้เพิ่มสภาพคล่องในการดำรงชีวิตชั่วคราว

ผู้มีสิทธิขอสินเชื่อนี้ ได้แก่ ผู้มีรายได้ประจำ (ที่ไม่ใช่จากภาครัฐหรือรัฐวิสาหกิจ) ผู้ประกอบอาชีพอิสระ เกษตรกรรายย่อย หรือลูกจ้างในภาคเกษตร ที่ได้รับผลประทบจากโควิด-19 มีสัญชาติไทย อายุ 20 ปีขึ้นไป

สำหรับวงเงินสินเชื่อกำหนดให้รายละไม่เกิน 10,000 บาท ปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 6 งวดแรก ไม่ต้องมีหลักประกัน ระยะเวลากู้ไม่เกิน 3 ปี

ผู้สนใจสอบถามได้ที่ ธนาคารออมสิน และ ธกส.ทุกสาขาทั่วประเทศ