Update อัตราดอกเบี้ยบ้าน | สินเชื่อบ้านจากธนาคารกรุงไทย (KTB) ถึง 30/12/2563Update อัตราดอกเบี้ยบ้าน | สินเชื่อบ้านจากธนาคารกรุงไทย (KTB) ถึง 30/12/2563 ตั้งแต่ต้นปี 2563 …